Publications

2024

 • Qiangsheng Lu, P. V. Sreenivasa Reddy, Hoyeon Jeon, Alessandro R. Mazza, Matthew Brahlek, Weikang Wu, Shengyuan A. Yang, Jacob Cook, Clayton Conner, Xiaoqian Zhang, Amarnath Chakraborty, Yueh-Ting Yao, Hung-Ju Tien, Chun-Han Tseng, Po-Yuan Yang, Shang-Wei Lien, Hsin Lin, Tai-Chang Chiang, Giovanni Vignale, An-Ping Li, Tay-Rong Chang, Rob G. Moore, and Guang Bian, “Realization of a two-dimensional Weyl semimetal and topological Fermi strings,” Nature Communications 15, 6001 (2024).
 • Jin Cao, Chuanchang Zeng, Xiao-Ping Li, Maoyuan Wang, Shengyuan A. Yang, Zhi-Ming Yu, and Yugui Yao, “Low-frequency divergence of circular photomagnetic effect in topological semimetals,” Phys. Rev. B 110, L041114 (2024).
 • Zeying Zhang, Y. X. Zhao, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Hilbert band complexes and their applications,” arXiv:2407.03064.
 • Cong Xiao, Jin Cao, Qian Niu, and Shengyuan A. Yang, “Definition and Frequency Dependence of Intrinsic Nonlinear Current,” arXiv:2406.11180.
 • Pei-Hao Fu, Yong Xu, Shengyuan A. Yang, Ching Hua Lee, Yee Sin Ang, and Jun-Feng Liu, “Field-effect Josephson diode via asymmetric spin-momentum locking states,” Phys. Rev. Applied 21, 054057 (2024).
 • S. J. Yue, Qing Liu, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Stability and noncentered PT symmetry of real topological phases,” Phys. Rev. B 109, 195116 (2024).
 • Hongshuang Liu, Jin Cao, Zeying Zhang, Jiashuo Liang, Liying Wang, and Shengyuan A. Yang, “Ideal spin-polarized Weyl half-semimetal with a single pair of Weyl points in the half-Heusler compounds XCrTe (X=K, Rb),” Phys. Rev. B 109, 174426 (2024).
 • Yu-Liang Tao, Mou Yan, Mian Peng, Qiang Wei, Zhenxing Cui, Shengyuan A. Yang, Gang Chen, and Yong Xu, “Higher-order Klein bottle topological insulator in three-dimensional acoustic crystals,” Phys. Rev. B 109, 134107 (2024).
 • Bo Zheng, Changlong Wang, Xukun Feng, Xiaozhen Sun, Shasha Wang, Dawei Qiu, Xiang Ma, Ruimin Li, Guanglei Cheng, Lan Wang, Yalin Lu, Peng Li, Shengyuan A. Yang, and Bin Xiang, “Larger in-plane upper critical field and superconducting diode effect observed in topological superconductor candidate InNbS2 nanoribbons,” Nano Research DOI:10.1007/s12274-024-6599-0.
 • Xiang Ma, Kaipu Wang, Jin Cao, Bo Zheng, Yiwei Zhao, Changlong Wang, Haige Tan, Ruimin Li, Junjie Wu, Chuanying Xi, Lan Wang, Shengyuan A. Yang, Zhongkai Liu, Yalin Lu, and Bin Xiang, “Nonsymmorphic symmetry protected nodal lines in layered topological semimetal Ta3GeTe6,” Appl. Phys. Lett. 124, 153103 (2024).
 • Runze Li, Chaoxi Cui, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Anomalous shift in Andreev reflection from side incidence,” arXiv:2403.17560.
 • Gang Jiang, Z. Y. Chen, S. J. Yue, W. B. Rui, Xiao-Ming Zhu, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Symmetry determined topology from flux dimerization,” Phys. Rev. B 109, 115155 (2024).
 • Junjie Wu, Zhanfeng Liu, Yuanyuan Wang, Xiang Ma, Shasha Wang, Haige Tan, Changlong Wang, Ruimin Li, Lizhen Huang, Chuanying Xi, Yalin Lu, Zhe Sun, Shengyuan A. Yang, and Bin Xiang, “The synthesis and tunable topological properties of Sm-doped (Bi, Sb)2Te2S crystal,” Journal of Alloys and Compounds 989, 174359 (2024).
 • Yongheng Ge, Ziming Zhu, Zeying Zhang, Yi Shen, Weikang Wu, Mingxing Chen, Cong Xiao, and Shengyuan A. Yang, “Magnetic eight-fold nodal-point and nodal-network fermions in MnB2,” Phys. Rev. B 109, 115119 (2024).
 • Chuin Wei Tan, Linqiang Xu, Hui Ying Yang, Shengyuan A. Yang, Jing Lu, and Yee Sin Ang, “Towards Sustainable Ultrawide Bandgap Van der Waals Materials: An ab initio Screening Effort,” Adv. Funct. Mater. 11, 2308679 (2024).
 • Lujunyu Wang, Jiaojiao Zhu, Haiyun Chen, Hui Wang, Jinjin Liu, Yue-Xin Huang, Bingyan Jiang, Jiaji Zhao, Hengjie Shi, Guang Tian, Haoyu Wang, Yugui Yao, Dapeng Yu, Zhiwei Wang, Cong Xiao, Shengyuan A. Yang, and Xiaosong Wu, “Orbital Magneto-Nonlinear Anomalous Hall Effect in Kagome Magnet Fe3Sn2,” Phys. Rev. Lett. 132, 106601 (2024).
 • Hao Chen, Weikang Wu, Kangtai Sun, Shengyuan A. Yang, and Lifa Zhang, “Electrically controllable chiral phonons in ferroelectric materials,” Appl. Phys. Lett. 124, 092201 (2024).
 • Dou Zhao, Ruiling Gao, Wei Cheng, Mengyao Wen, Xinlei Zhang, Tomoyuki Yokota, Paul Sellin, Shengyuan A. Yang, Li Shang, Chongjian Zhou, Takao Someya, Wanqi Jie, and Yadong Xu, “Heavy-to-light electron transition enabling real-time spectra detection of charged particles by a biocompatible semiconductor,” Nature Communications 15, 1115 (2024).
 • Yudi Dai, Junlin Xiong, Yanfeng Ge, Bin Cheng, Lizheng Wang, Pengfei Wang, Zenglin Liu, Shengnan Yan, Cuiwei Zhang, Xianghan Xu, Youguo Shi, Sang-Wook Cheong, Cong Xiao, Shengyuan A. Yang, Shi-Jun Liang, and Feng Miao, “Interfacial magnetic spin Hall effect in van der Waals Fe3GeTe2/MoTe2 heterostructure,” Nature Communications 15, 1129 (2024).
 • Michael S Lodge, Elizabeth Marcellina, Ziming Zhu, Xiao-Ping Li, Kaczorowski Dariusz, Michael Fuhrer, Shengyuan A. Yang, and Bent Weber, “Symmetry-selective quasiparticle scattering and electric field tunability of the ZrSiS surface electronic structure,” Nanotechnology DOI:10.1088/1361-6528/ad2639.
 • Xukun Feng, Weikang Wu, Hui Wang, Weibo Gao, Lay Kee Ang, Y. X. Zhao, Cong Xiao, and Shengyuan A. Yang, “Quantum Metric Nonlinear Spin-Orbit Torque Enhanced by Topological Bands,” arXiv:2402.00532.
 • Hui Wang, Yue-Xin Huang, Huiying Liu, Xiaolong Feng, Jiaojiao Zhu, Weikang Wu, Cong Xiao, and Shengyuan A. Yang, “Orbital Origin of the Intrinsic Planar Hall Effect,” Phys. Rev. Lett. 132, 056301 (2024).
 • Xukun Feng, Chit Siong Lau, Shi-Jun Liang, Ching Hua Lee, Shengyuan A. Yang, and Yee Sin Ang, “Half-Valley Ohmic Contact: Contact-Limited Valley-Contrasting Current Injection,” Adv. Funct. Mater. 34, 2309848 (2024).
 • Bent Weber, Michael Fuhrer, X.-L. Sheng, Shengyuan A. Yang, Ronny Thomale, Saquib Shamim, Laurens W. Molenkamp, David H Cobden, Dmytro Pesin, Harold J W Zandvliet, Pantelis Bampoulis, Ralph Claessen, Fabian Menges, Johannes Gooth, Claudia Felser, Chandra Shekhar, Anton Tadich, Mengting Zhao, Mark T Edmonds, Junxiang Jia, Maciej Bieniek, Jukka I. Väyrynen, Dimitrie Culcer, Bhaskaran Muralidharan, and Muhammad Nadeem, “2024 Roadmap on 2D Topological Insulators,” J. Phys. Mater. DOI:10.1088/2515-7639/ad2083.
 • Xukun Feng, Zeying Zhang, Weikang Wu, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Quadratic nodal point in a two-dimensional noncollinear antiferromagnet,” Phys. Rev. B 109, 045423 (2024).
2023

 • Shulin Zhong, Xuanlin Zhang, Shi Liu, Shengyuan A. Yang, and Yunhao Lu, “Giant and Nonanalytic Negative Piezoelectric Response in Elemental Group-Va Ferroelectric Monolayers,” Phys. Rev. Lett. 131, 236801 (2023).
 • Lubing Shao, Zhiyi Chen, Kai Wang, Shengyuan A. Yang, and Yuxin Zhao, “Spinless mirror Chern insulator from projective symmetry algebra,” Phys. Rev. B 108, 205126 (2023).
 • Bo Zheng, Xukun Feng, Bo Liu, Zhanfeng Liu, Shasha Wang, Ying Zhang, Xiang Ma, Yang Luo, Changlong Wang, Ruimin Li, Zeying Zhang, Shengtao Cui, Yalin Lu, Zhe Sun, Junfeng He, Shengyuan A. Yang, and Bin Xiang, “The Coexistence of Superconductivity and Topological Order in Van der Waals InNbS2,” Small DOI:10.1002/smll.202305909.
 • Yue-Xin Huang, Cong Xiao, Shengyuan A. Yang, and Xiao Li, “Scaling Law for Time-Reversal-Odd Nonlinear Transport,” arXiv:2311.01219.
 • Xuanlin Zhang, Chengcheng Xiao, Zeying Zhang, Luqi Dong, Hui Pan, Chao Cao, Shengyuan A. Yang, Su-huai Wei, and Yunhao Lu, “Origin of versatile polarization state in CuInP2S6,” Phys. Rev. B 108, L161406 (2023).
 • Xu-Tao Zeng, Bin-Bin Liu, Fan Yang, Zeying Zhang, Y. X. Zhao, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Three-dimensional real Chern insulator in bulk γ-graphyne,” Phys. Rev. B 108, 075159 (2023).
 • Yue-Xin Huang, Yang Wang, Hui Wang, Cong Xiao, Xiao Li, and Shengyuan A. Yang, “Nonlinear current response of two-dimensional systems under in-plane magnetic field,” Phys. Rev. B 108, 075155 (2023).
 • Xiaoming Zhang, Tingli He, Ying Liu, Xuefang Dai, Guodong Liu, Cong Chen, Weikang Wu, Jiaojiao Zhu, and Shengyuan A. Yang, “Magnetic Real Chern Insulator in 2D Metal-Organic Frameworks,” Nano Lett. 23, 7358 (2023).
 • Si Li, Zeying Zhang, Xukun Feng, Weikang Wu, Zhi-Ming Yu, Y. X. Zhao, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Upper bound of a band complex,” Phys. Rev. B 107, 235145 (2023).
 • Zeying Zhang, Zhi-Ming Yu, Gui-Bin Liu, Zhenye Li, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “MagneticKP: A package for quickly constructing k⋅p models of magnetic and non-magnetic crystals,” Computer Physics Communications 290, 108784 (2023).
 • Qianqian Wang, Jianzhou Zhao, Weikang Wu, Yinning Zhou, Qile Li, Mark T. Edmonds and Shengyuan A. Yang, “Magnetic and electronic properties of bulk and two-dimensional FeBi2Te4: A first-principles study,” Chin. Phys. B 32, 087506 (2023).
 • Jing Li, René Hübner, Marielle Deconinck, Ankita Bora, Markus Göbel, Dana Schwarz, Guangbo Chen, Guangzhao Wang, Shengyuan A. Yang, Yana Vaynzof, and Vladimir Lesnyak, “Alloyed RexMo1-xS2 Nanoflakes with Enlarged Interlayer Distances for Hydrogen Evolution,” ACS Appl. Nano Mater. 6, 9475 (2023).
 • Yiwei Zhao, Jin Cao, Zeying Zhang, Si Li, Yan Li, Fei Ma, and Shengyuan A. Yang, “Berry curvature dipole and nonlinear Hall effect in two-dimensional Nb2n+1SinTe4n+2,” Phys. Rev. B 107, 205124 (2023).
 • Ziming Zhu, Huiying Liu, Yongheng Ge, Zeying Zhang, Weikang Wu, Cong Xiao, and Shengyuan A. Yang, “Third-order charge transport in a magnetic topological semimetal,” Phys. Rev. B 107, 205120 (2023).
 • Zhu Wang, Yuanchuan Biao, Xu-Tao Zeng, Xiaoting Chen, Xian-Lei Sheng, Shengyuan A. Yang, and Rui Yu, “Realization in circuits of a Chern state with an arbitrary Chern number,” Phys. Rev. B 107, L201101 (2023).
 • Jin Cao, Hao-Ran Chang, Xiaolong Feng, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Plasmons in a two-dimensional nonsymmorphic nodal-line semimetal,” Phys. Rev. B 107, 115168 (2023).
 • Cong Xiao, Weikang Wu, Hui Wang, Yue-Xin Huang, Xiaolong Feng, Huiying Liu, Guang-Yu Guo, Qian Niu, and Shengyuan A. Yang, “Time-Reversal-Even Nonlinear Current Induced Spin Polarization,” Phys. Rev. Lett. 130, 166302 (2023).
 • Jian Gou, Hua Bai, Xuanlin Zhang, Yu Li Huang, Sisheng Duan, A. Ariando, Shengyuan A. Yang, Lan Chen, Yunhao Lu, and Andrew Thye Shen Wee, “Two-dimensional ferroelectricity in a single-element bismuth monolayer,” Nature 617, 67 (2023).
 • Yue-Xin Huang, Xiaolong Feng, Hui Wang, Cong Xiao, and Shengyuan A. Yang, “Intrinsic Nonlinear Planar Hall Effect,” Phys. Rev. Lett. 130, 126303 (2023).
 • Qiangsheng Lu, P. V. Sreenivasa Reddy, Hoyeon Jeon, Alessandro R. Mazza, Matthew Brahlek, Weikang Wu, Shengyuan A. Yang, Jacob Cook, Clayton Conner, Xiaoqian Zhang, Amarnath Chakraborty, Yueh-Ting Yao, Hung-Ju Tien, Chun-Han Tseng, Po-Yuan Yang, Shang-Wei Lien, Hsin Lin, Tai-Chang Chiang, Giovanni Vignale, An-Ping Li, Tay-Rong Chang, Rob G. Moore, and Guang Bian, “Observation of 2D Weyl Fermion States in Epitaxial Bismuthene,” arXiv:2303.02971.
 • Yalong Jiao, Xu-Tao Zeng, Cong Chen, Zhen Gao, Keyi Song, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Monolayer and bilayer PtCl3: Energetics, magnetism, and band topology,” Phys. Rev. B 107, 075436 (2023).
 • Luo Yan, Jiaojiao Zhu, Bao-Tian Wang, Peng-Fei Liu, Guangzhao Wang, Shengyuan A. Yang, and Liujiang Zhou, “Triggering superconductivity, semiconducting states, and ternary valley structure in graphene via functionalization with Si-N layers,” Phys. Rev. B 107, 085413 (2023).
 • Zeying Zhang, Weikang Wu, Gui-Bin Liu, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Encyclopedia of emergent particles in 528 magnetic layer groups and 394 magnetic rod groups,” Phys. Rev. B 107, 075405 (2023).
 • Tong Su, Ching Hua Lee, San-Dong Guo, Guangzhao Wang, Wee-Liat Ong, Liemao Cao, Weiwei Zhao, Shengyuan A. Yang, and Yee Sin Ang, “2D Janus Niobium Oxydihalide NbOXY: Multifunctional Piezoelectric Semiconductor for Electronics, Photonics, Sensing and Sustainable Energy Applications,” Materials Today Physics 31, 101001 (2023).
 • Lingmei Kong, Changjiu Sun, Mengqing You, Yuanzhi Jiang, Guangzhao Wang, Lin Wang, Chengxi Zhang, Shi Chen, Sheng Wang, Shengyuan A. Yang, Shenghao Wang, Yingguo Yang, Xiaoyu Zhang, Mingjian Yuan, and Xuyong Yang, “Universal Molecular Control Strategy for Scalable Fabrication of Perovskite Light-Emitting Diodes,” Nano Lett. 23, 985 (2023).
 • Z. Y. Chen, Zheng Zhang, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Classification of time-reversal-invariant crystals with gauge structures,” Nature Communications 14, 743 (2023).
 • Yan Gao, Weikang Wu, Ben-Chao Gong, Huan-Cheng Yang, Xiang-Feng Zhou, Yong Liu, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Intrinsic ferromagnetic axion states and single pair of Weyl fermions in the stable-state MnX2B2T6 family of materials,” Phys. Rev. B 107, 045136 (2023).
 • Enkui Yi, Dong Feng Zheng, Feihao Pan, Hongxia Zhang, Bin Wang, Bowen Chen, Detong Wu, Huili Liang, Zeng Xia Mei, Hao Wu, Shengyuan A. Yang, Peng Cheng, Meng Wang, and Bing Shen, “Topological Hall effect driven by short-range magnetic order in EuZn2As2,” Phys. Rev. B 107, 035142 (2023).
 • Luo Yan, Jiaojiao Zhu, Qiaoqiao Li, Ruiqi Ku, Xingyong Huang, Bao-Tian Wang, Hai-Zhi Song, Shengyuan A. Yang, and Liujiang Zhou, “Direct bandgaps, Weyl fermions, and strong light absorption ability in Janus Ti2OFCl MOene,” Appl. Phys. Lett. 122, 043101 (2023).
 • Qiangbing Guo, Xiao-Zhuo Qi, Lishu Zhang, Meng Gao, Sanlue Hu, Wenju Zhou, Wenjie Zang, Xiaoxu Zhao, Junyong Wang, Bingmin Yan, Mingquan Xu, Yun-Kun Wu, Goki Eda, Zewen Xiao, Shengyuan A. Yang, Huiyang Gou, Yuan Ping Feng, Guang-Can Guo, Wu Zhou, Xi-Feng Ren, Cheng-Wei Qiu, Stephen J. Pennycook, and Andrew T. S. Wee, “Ultrathin quantum light source with van der Waals NbOCl2 crystal,” Nature 613, 53 (2023).
 • Xing-Guo Ye, Huiying Liu, Peng-Fei Zhu, Wen-Zheng Xu, Shengyuan A. Yang, Nianze Shang, Kaihui Liu, and Zhi-Min Liao, “Control over Berry Curvature Dipole with Electric Field in WTe2,” Phys. Rev. Lett. 130, 016301 (2023).
 • Che Chen Tho, Chenjiang Yu, Qin Tang, Qianqian Wang, Tong Su, Zhuoer Feng, Qingyun Wu, C. V. Nguyen, Wee-Liat Ong, Shi-Jun Liang, San-Dong Guo, Liemao Cao, Shengli Zhang, Shengyuan A. Yang, Lay Kee Ang, Guangzhao Wang, and Yee Sin Ang, “Cataloguing MoSi2N4 and WSi2N4 van der Waals Heterostructures: An Exceptional Material Platform for Excitonic Solar Cell Applications,” Advanced Materials Interfaces 10, 2201856 (2023).
 • San-Dong Guo, Xu-Kun Feng, Yu-Tong Zhu, Guangzhao Wang, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional Janus Si dichalcogenides: a first-principles study,” Phys. Chem. Chem. Phys. 25, 2274 (2023).
2022
 • Chenyue Wen, Wanpeng Han, Xukun Feng, Xingchuan Zhu, Weisheng Zhao, Shengyuan A. Yang, Shiping Feng, and Huaiming Guo, “Emergent Anti-ferromagnetism in a Y -Shaped Kekulé Graphene,” Phys. Rev. B 106, 245116 (2022).
 • Yang Wang, Binbin Liu, Yue-Xin Huang, Sivakumar V. Mambakkam, Yong Wang, Shengyuan A. Yang, Xian-Lei Sheng, Stephanie A. Law, and John Q. Xiao, “Large bilinear magnetoresistance from Rashba spin-splitting on the surface of a topological insulator,” Phys. Rev. B 106, L241401 (2022).
 • Qiaolu Chen, Fujia Chen, Yuang Pan, Chaoxi Cui, Qinghui Yan, Li Zhang, Zhen Gao, Shengyuan A. Yang, Zhi-Ming Yu, Hongsheng Chen, Baile Zhang, and Yihao Yang, “Discovery of a maximally charged Weyl point,” Nature Communications 13, 7359 (2022).
 • Byoung-Uk Sohn, Yue-Xin Huang, Ju Won Choi, George F. R. Chen, Doris K. T. Ng, Shengyuan A. Yang, and Dawn T. H. Tan, “A topological nonlinear parametric amplifier,” Nature Communications 13, 7218 (2022).
 • Li Huang, Jiaojiao Zhu, Weikang Wu, Jin Cao, Zeying Zhang, Yalong Jiao, Yuan Liu, Liying Wang, and Shengyuan A. Yang, “Antiferromagnetic nodal loop and strain-controllable magnetic phase transition in monolayer MnAl,” Appl. Phys. Lett. 121, 213101 (2022).
 • Xiaotian Wang, Feng Zhou, Zeying Zhang, Weikang Wu, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Single pair of multi-Weyl points in nonmagnetic crystals,” Phys. Rev. B 106, 195129 (2022).
 • Xu-Tao Zeng, Ziyu Chen, Cong Chen, Bin-Bin Liu, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Topological hinge modes in Dirac semimetals,” Frontiers of Physics 18, 13308 (2023).
 • Jie Chen, Jia He, Dongkai Pan, Xiaotian Wang, Nuo Yang, Jiaojiao Zhu, Shengyuan A. Yang, and Gang Zhang, “Emerging theory and phenomena in thermal conduction: A selective review,” Science China Physics, Mechanics & Astronomy 65, 117002 (2022).
 • Yang Wang, Sivakumar V. Mambakkam, Yue-Xin Huang, Yong Wang, Yi Ji, Cong Xiao, Shengyuan A. Yang, Stephanie A. Law, and John Q. Xiao, “Observation of nonlinear planar Hall effect in magnetic-insulator–topological-insulator heterostructures,” Phys. Rev. B 106, 155408 (2022).
 • Gui-Geng Liu, Zhen Gao, Qiang Wang, Xiang Xi, Yuan-Hang Hu, Maoren Wang, Chengqi Liu, Xiao Lin, Longjiang Deng, Shengyuan A. Yang, Peiheng Zhou, Yihao Yang, Yidong Chong, and Baile Zhang, “Topological Chern vectors in three-dimensional photonic crystals,” Nature 609, 925 (2022).
 • Yue-Xin Huang, Z. Y. Chen, Xiaolong Feng, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Periodic Clifford symmetry algebras on flux lattices,” Phys. Rev. B 106, 125102 (2022).
 • Cong Xiao, Huiying Liu, Weikang Wu, Hui Wang, Qian Niu, and Shengyuan A. Yang, “Intrinsic Nonlinear Electric Spin Generation in Centrosymmetric Magnets,” Phys. Rev. Lett. 129, 086602 (2022).
 • Yilv Guo, Xing Yu, Yehui Zhang, Xiwen Zhang, Shijun Yuan, Yafei Li, Shengyuan A. Yang, and Jinlan Wang, “2D Multiferroicity with Ferroelectric Switching Induced Spin-Constrained Photoelectricity,” ACS Nano 16, 11174 (2022).
 • Qiangsheng Lu, Jacob Cook, Xiaoqian Zhang, Kyle Y. Chen, Matthew Snyder, Duy Tung Nguyen, P. V. Sreenivasa Reddy, Bingchao Qin, Shaoping Zhan, Li-Dong Zhao, Pawel J. Kowalczyk, Simon A. Brown, Tai-Chang Chiang, Shengyuan A. Yang, Tay-Rong Chang, and Guang Bian, “Realization of unpinned two-dimensional dirac states in antimony atomic layers,” Nature Communications 13, 4603 (2022).
 • Shiying Guo, Hengze Qu, Wenhan Zhou, Shengyuan A. Yang, Yee Sin Ang, Jing Lu, Haibo Zeng, and Shengli Zhang, “High-Performance and Low-Power Transistors Based on Anisotropic Monolayer β-TeO2,” Phys. Rev. Applied 17, 064010 (2022).
 • Xiangyue Liu, Huadong Zeng, Guangzhao Wang, Xinlu Cheng, Shengyuan A. Yang, and Hong Zhang, “Out-of-plane dipole-modulated photogenerated carrier separation and recombination at Janus-MoSSe/MoS2 van der Waals heterostructure interfaces: an ab initio time-domain study,” Phys. Chem. Chem. Phys. 24, 11743 (2022).
 • Jing Zhang, Yangyang Lv, Xiaolong Feng, Aiji Liang, Wei Xia, Sung-Kwan Mo, Cheng Chen, Jiamin Xue, Shengyuan A. Yang, Lexian Yang, Yanfeng Guo, Yanbin Chen, Yulin Chen, and Zhongkai Liu, “Observation of dimension-crossover of a tunable 1D Dirac fermion in topological semimetal  NbSixTe2,” npj Quantum Materials 7, 54 (2022).
 • Jiaojiao Zhu, Weikang Wu, Jianzhou Zhao, Hao Chen, Lifa Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Symmetry-enforced nodal chain phonons,” npj Quantum Materials 7, 52 (2022).
 • Z. Y. Chen, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Brillouin Klein bottle from artificial gauge fields,” Nature Communications 13, 2215 (2022).
 • Haoqiang Ai, Feifei Li, Haoyun Bai, Dong Liu, Kin Ho Lo, Shengyuan A. Yang, Yoshiyuki Kawazoe, and Hui Pan, “Ferroelectricity coexisted with p-orbital ferromagnetism and metallicity in two-dimensional metal oxynitrides,” npj Computational Materials 8, 60 (2022).
 • Xiamin Hao, Weikang Wu, Jiaojiao Zhu, Biyu Song, Qingling Meng, Meimei Wu, Chenqiang Hua, Shengyuan A. Yang, and Miao Zhou, “Topological band transition between hexagonal and triangular lattices with (px, py) orbitals,” Journal of Physics: Condensed Matter 34, 255504 (2022).
 • Zeying Zhang, Gui-Bin Liu, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Encyclopedia of emergent particles in type-IV magnetic space groups,” Phys. Rev. B 105, 104426 (2022).
 • Haoran Xue, Zihao Wang, Yue-Xin Huang, Zheyu Cheng, Letian Yu, Y. X. Foo, Y. X. Zhao, Shengyuan A. Yang, and Baile Zhang, “Projectively Enriched Symmetry and Topology in Acoustic Crystals,” Phys. Rev. Lett. 128, 116802 (2022). (Featured in Physics)
 • Qile Li, Chi Xuan Trang, Weikang Wu, Jinwoong Hwang, Nikhil Medhekar, Sung-Kwan Mo, Shengyuan A. Yang, and Mark T Edmonds, “Large magnetic gap in a designer ferromagnet-topological insulator-ferromagnet heterostructure,” Advanced Materials 34, 2107520 (2022).
 • Qianqian Wang, Si Li, Jiaojiao Zhu, Hao Chen, Weikang Wu, Weibo Gao, Lifa Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Chiral phonons in lattices with C4 symmetry,” Phys. Rev. B 105, 104301 (2022).
 • Shengdan Tao, Xuanlin Zhang, Jiaojiao Zhu, Pimo He, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu, and Su-Huai Wei, “Designing Ultra-flat Bands in Twisted Bilayer Materials at Large Twist Angles: Theory and Application to Two-Dimensional Indium Selenide,” J. Am. Chem. Soc. 144, 3949 (2022).
 • Cong Wang, Rui-Chun Xiao, Huiying Liu, Zhaowei Zhang, Shen Lai, Chao Zhu, Hongbing Cai, Naizhou Wang, Shengyao Chen, Ya Deng, Zheng Liu, Shengyuan A. Yang, and Wei-bo Gao, “Room temperature third-order nonlinear Hall effect in Weyl semimetal TaIrTe4,” National Science Review DOI:10.1093/nsr/nwac020.
 • Jiaojiao Zhu, Weikang Wu, Jianzhou Zhao, Cong Chen, Qianqian Wang, Xian-Lei Sheng, Lifa Zhang, Y. X. Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Phononic real Chern insulator with protected corner modes in graphynes,” Phys. Rev. B 105, 085123 (2022).
 • Hao Chen, Weikang Wu, Jiaojiao Zhu, Zhengning Yang, Weikang Gong, Weibo Gao, Shengyuan A. Yang, and Lifa Zhang, “Chiral Phonon Diode Effect in Chiral Crystals,” Nano Lett. 22, 1688 (2022).
 • Gui-Bin Liu, Zeying Zhang, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Systematic investigation of emergent particles in type-III magnetic space groups,” Phys. Rev. B 105, 085117 (2022).
 • Kai Wang, Jia-Xiao Dai, L. B. Shao, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Tensor theory for higher-dimensional Chern insulators with large Chern numbers,” Phys. Rev. B 105, 085113 (2022).
 • Huiying Liu, Jianzhou Zhao, Yue-Xin Huang, Xiaolong Feng, Cong Xiao, Weikang Wu, Shen Lai, Wei-bo Gao, and Shengyuan A. Yang, “Berry connection polarizability tensor and third-order Hall effect,” Phys. Rev. B 105, 045118 (2022).
 • Cong Chen, Xu-Tao Zeng, Ziyu Chen, Y. X. Zhao, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Second-Order Real Nodal-Line Semimetal in Three-Dimensional Graphdiyne,” Phys. Rev. Lett. 128, 026405 (2022).
 • Shengli Zhang, Hengze Qu, Jiang Cao, Yangyang Wang, Shengyuan A. Yang, Wenhan Zhou, and Haibo Zeng, “Extending Channel Scaling Limit of p-MOSFETs Through Antimonene With Heavy Effective Mass and High Density of State,” IEEE Transactions on Electron Devices 69, 857 (2022).
2021
 • Huiying Liu, Jianzhou Zhao, Yue-Xin Huang, Weikang Wu, Xian-Lei Sheng, Cong Xiao, and Shengyuan A. Yang, “Intrinsic Second-Order Anomalous Hall Effect and Its Application in Compensated Antiferromagnets,” Phys. Rev. Lett. 127, 277202 (2021).
 • Zhen Gao, Qianqian Wang, Weikang Wu, Zhixue Tian, Ying Liu, Fengxian Ma, Yalong Jiao, and Shengyuan A. Yang, “Monolayer RhB4: Half-auxeticity and almost ideal spin-orbit Dirac point semimetal,” Phys. Rev. B 104, 245423 (2021).
 • Qiangsheng Lu, Kyle Y. Chen, Matthew Snyder, Jacob Cook, Duy Tung Nguyen, P. V. Sreenivasa Reddy, Tay-Rong Chang, Shengyuan A. Yang, and Guang Bian, “Observation of symmetry-protected Dirac states in nonsymmorphic α-antimonene,” Phys. Rev. B 104, L201105 (2021).
 • Zhi-Ming Yu, Zeying Zhang, Gui-Bin Liu, Weikang Wu, Xiao-Ping Li, Run-Wu Zhang, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Encyclopedia of emergent particles in three-dimensional crystals,” Science Bulletin 67, 375 (2022).
 • Yahui Jin, Xu-Tao Zeng, Xiaolong Feng, Xin Du, Weikang Wu, Xian-Lei Sheng, Zhi-Ming Yu, Ziming Zhu, and Shengyuan A. Yang, “Multiple magnetism-controlled topological states in EuAgAs,” Phys. Rev. B 104, 165424 (2021).
 • Jia-Xiao Dai, Kai Wang, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Takagi topological insulator with odd PT pairs of corner states,” Phys. Rev. B 104, 165142 (2021).
 • Xiaolong Feng, Weikang Wu, Yuexin Huang, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Triply-degenerate point in three-dimensional spinless systems,” Phys. Rev. B 104, 115116 (2021).
 • Cong Chen, Weikang Wu, Zhi-Ming Yu, Ziyu Chen, Y. X. Zhao, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Graphyne as a second-order and real Chern topological insulator in two dimensions,” Phys. Rev. B 104, 085205 (2021).
 • Si Li, Qianqian Wang, Chunmei Zhang, Ping Guo, and Shengyuan A. Yang, “Correlation-driven topological and valley states in monolayer VSi2P4,” Phys. Rev. B 104, 085149 (2021).
 • Alei Li, Yanfeng Ge, Yuan Gan, Yulu L. Ren, Yingjie He, Qianxue Chen, Peipei Wang, Kai Zhang, Shengyuan A. Yang, Judy Z. Wu, Rui Chen, Liyuan Zhang, and Youpin Gong, “Ternary FePSe3 Atomic Layers with Competitive Temperature Coefficient of Resistance for Uncooled Infrared Bolometers,” Advanced Materials Interfaces 8, 2100491 (2021).
 • Xiaolong Feng, Jiaojiao Zhu, Weikang Wu, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional topological semimetals,” Chin. Phys. B 30, 107304 (2021) (Invited Review).
 • L. B. Shao, Q. Liu, R. Xiao, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Gauge-Field Extended k⋅p Method and Novel Topological Phases,” Phys. Rev. Lett. 127, 076401 (2021).
 • Qianqian Wang, Liemao Cao, Shi-Jun Liang, Weikang Wu, Guangzhao Wang, Ching Hua Lee, Wee Liat Ong, Hui Ying Yang, Lay Kee Ang, Shengyuan A. Yang, and Yee Sin Ang, “Efficient Ohmic contacts and built-in atomic sublayer protection in MoSi2N4 and WSi2N4 monolayers,” npj 2D Materials and Applications 5, 71 (2021).
 • Qinghai Tan, Abdullah Rasmita, Si Li, Sheng Liu, Zumeng Huang, Qihua Xiong, Shengyuan A. Yang, K. S. Novoselov, and Wei-bo Gao, “Layer-engineered interlayer excitons,” Science Advances 7, eabh0863 (2021).
 • Yan Gao, Chengyong Zhong, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Three-dimensional acetylenic modified graphene for high-performance optoelectronics and topological materials,” npj Computational Materials 7, 109 (2021).
 • Chenqiang Hua, Hua Bai, Yi Zheng, Zhu-An Xu, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu, and Su-Huai Wei, “Strong Coupled Magnetic and Electric Ordering in Monolayer of Metal Thio(seleno)phosphates,” Chin. Phys. Lett. 38, 077501 (2021).
 • Jianzhou Zhao, Weikang Wu, Yilin Wang, and Shengyuan A. Yang, “Electronic correlations in the normal state of the kagome superconductor KV3Sb5,” Phys. Rev. B 103, L241117 (2021).
 • Shen Lai, Huiying Liu, Zhaowei Zhang, Jianzhou Zhao, Xiaolong Feng, Naizhou Wang, Chaolong Tang, Yuanda Liu, K. S. Novoselov, Shengyuan A. Yang, and Wei-bo Gao, “Third-order nonlinear Hall effect induced by the Berry-connection polarizability tensor,” Nature Nanotechnology 16, 869 (2021).
 • Weikang Wu, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Y. X. Zhao, Weibo Gao, and Shengyuan A. Yang, “Higher-Order Nodal Points in Two Dimensions,” arXiv:2105.08424.
 • Yeru Liu, Guangzhao Wang, Fang Luo, Huimin Li, Mengjian Zhu, Xiaochi Liu, Shengyuan A. Yang, and Song Liu, “Functional group‐induced p‐doping of MoS2 by titanium(IV) bis(ammonium lactato) dihydroxide physisorption,” Chemistry – An Asian Journal 16, 1756 (2021).
 • Y. X. Zhao, Cong Chen, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Switching Spinless and Spinful Topological Phases with Projective PT Symmetry,” Phys. Rev. Lett. 126, 196402 (2021).
 • Meng Huang, Zongwei Ma, Sheng Wang, Si Li, Miao Li, Junxiang Xiang, Ping Liu, Guojing Hu, Zengming Zhang, Zhe Sun, Yalin Lu, Zhigao Sheng, Gong Chen, Yu-Lun Chueh, Shengyuan A. Yang, and Bin Xiang, “Significant perpendicular magnetic anisotropy in room-temperature layered ferromagnet of Cr-intercalated CrTe2,” 2D Materials 8, 031003 (2021).
 • Michael S. Lodge, Shengyuan A. Yang, Shantanu Mukherjee, and Bent Weber, “Atomically Thin Quantum Spin Hall Insulators,” Advanced Materials 33, 2008029 (2021).
 • Dong Yan, Yew Von Lim, Guangzhao Wang, Yang Shang, Xue Liang Li, Daliang Fang, Mei Er Pam, Shengyuan A. Yang, Ye Wang, Yumeng Shi, and Hui Ying Yang, “Unlocking Rapid and Robust Sodium Storage Performance of Zinc-Based Sulfide via Indium Incorporation,” ACS Nano 15, 8507 (2021).
 • Meng Huang, Shanshan Wang, Zhaohao Wang, Ping Liu, Junxiang Xiang, Chao Feng, Xiangqi Wang, Zengming Zhang, Zhenchao Wen, Hongjun Xu, Guoqiang Yu, Yalin Lu, Weisheng Zhao, Shengyuan A. Yang, Dazhi Hou, and Bin Xiang, “Colossal Anomalous Hall Effect in Ferromagnetic van der Waals CrTe2,” ACS Nano 15, 9759 (2021).
 • Q. Wan, T. Y. Yang, S. Li, M. Yang, Z. Zhu, C. L. Wu, C. Peng, S. K. Mo, W. Wu, Z. H. Chen, Y. B. Huang, L. L. Lev, V. N. Strocov, J. Hu, Z. Q. Mao, Hao Zheng, J. F. Jia, Y. G. Shi, Shengyuan A. Yang, and N. Xu, “Inherited weak topological insulator signatures in the topological hourglass semimetal Nb3XTe6 (X=Si, Ge),” Phys. Rev. B 103, 165107 (2021).
 • Yan Gao, Jian-Feng Zhang, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Topological properties of non-centrosymmetric superconductors TIr2B2 (T=Nb, Ta),” Phys. Rev. B 103, 125154 (2021).
 • Hao Chen, Weikang Wu, Jiaojiao Zhu, Shengyuan A. Yang, and Lifa Zhang, “Propagating Chiral Phonons in Three-Dimensional Materials,” Nano Lett. 21, 3060 (2021).
 • Binbin Wang, Wei Xia, Si Li, Kang Wang, Shengyuan A. Yang, Yanfeng Guo, and Jiamin Xue, “One-Dimensional Metal Embedded in Two-Dimensional Semiconductor in Nb2Six–1Te4,” ACS Nano 15, 7149 (2021).
 • Chao Yang, Miaogen Chen, Si Li, Xuanlin Zhang, Chenqiang Hua, Hua Bai, Chengcheng Xiao, Shengyuan A. Yang, Pimo He, Zhu-an Xu, and Yunhao Lu, “Coexistence of Ferroelectricity and Ferromagnetism in One-Dimensional SbN and BiN Nanowires,” ACS Appl. Mater. Interfaces 13, 13517 (2021).
 • Jianzhou Zhao, Yilin Wang, Xiaolong Feng, and Shengyuan A. Yang, “Electronic correlations and absence of superconductivity in the collapsed phase of LaFe2As2,” Phys. Rev. B 103, 125125 (2021).
 • Zeying Zhang, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Magnetic higher-order nodal lines,” Phys. Rev. B 103, 115112 (2021).
 • Fengxian Ma, Yalong Jiao, Weikang Wu, Ying Liu, Shengyuan A. Yang, and Thomas Heine, “Half-Auxeticity and Anisotropic Transport in Pd Decorated Two-Dimensional Boron Sheets,” Nano Lett. 21, 2356 (2021).
 • Yan Gao, Xiaolong Feng, Ben-Chao Gong, Chengyong Zhong, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Theoretical design of all-carbon networks with intrinsic magnetism,” Carbon 177, 11 (2021).
 • Iolanda Di Bernardo, Jack Hellerstedt, Chang Liu, Golrokh Akhgar, Weikang Wu, Shengyuan A. Yang, Dimitrie Culcer, Sung‐Kwan Mo, Shaffique Adam, Mark T. Edmonds, and Michael S. Fuhrer, “Progress in Epitaxial Thin-Film Na3Bi as a Topological Electronic Material,” Advanced Materials 33, 2005897 (2021).
 • Y. X. Zhao and Shengyuan A. Yang, “Index Theorem on Chiral Landau Bands for Topological Fermions,” Phys. Rev. Lett. 126, 046401 (2021).
 • Si Li, Shan-Shan Wang, Bo Tai, Weikang Wu, Bin Xiang, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Tunable anomalous Hall transport in bulk and two-dimensional 1T−CrTe2: A first-principles study,” Phys. Rev. B 103, 045114 (2021).
 • Junping Hu, Zhangyin Wang, Genrui Zhang, Yu Liu, Ning Liu, Wei Li, Jianwen Li, Chuying Ouyang, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional MnN utilized as high-capacity anode for Li-ion batteries,” Chin. Phys. B 30, 046302 (2021).
 • Daliang Fang, Guangzhao Wang, Shaozhuan Huang, Tian Chen Li, Juezhi Yu, Dongbin Xiong, Dong Yan, Xue Liang Li, Jintao Zhang, Yew Von Lim, Shengyuan A. Yang, and Hui Ying Yang, “Combination of heterostructure with oxygen vacancies in Co@CoO1-x nanosheets array for high-performance lithium sulfur batteries,” Chemical Engineering Journal 411, 128546 (2021).
 • Zhi Yi Leong, Zhaojun Han, Guangzhao Wang, Dong-Sheng Li, Shengyuan A. Yang, and Hui Ying Yang, “Electric field modulated ion-sieving effects of graphene oxide membranes,” J. Mater. Chem. A 9, 244 (2021).
 • Cong Xiao, Huiying Liu, Jianzhou Zhao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Thermoelectric generation of orbital magnetization in metals,” Phys. Rev. B 103, 045401 (2021).
2020
 • Si Li, Weikang Wu, Xiaolong Feng, Shan Guan, Wanxiang Feng, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Valley-dependent properties of monolayer MoSi2N4, WSi2N4 and MoSi2As4,” Phys. Rev. B 102, 235435 (2020).
 • Bo Tai, Weikang Wu, Xiaolong Feng, Yalong Jiao, Jianzhou Zhao, Yunhao Lu, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional CoSe structures: Intrinsic magnetism, strain-tunable anisotropic valleys, magnetic Weyl point, and antiferromagnetic metal state,” Phys. Rev. B 102, 224422 (2020).
 • Jianzhou Zhao, Weikang Wu, Jiaojiao Zhu, Yunhao Lu, Bin Xiang, and Shengyuan A. Yang, “Highly anisotropic two-dimensional metal in monolayer MoOCl2,” Phys. Rev. B 102, 245419 (2020).
 • Hua Bai, Xinwei Wang, Weikang Wu, Pimo He, Zhu’an Xu, Shengyuan A. Yang, and Yunhao Lu, “Nonvolatile ferroelectric control of topological states in two-dimensional heterostructures,” Phys. Rev. B 102, 235403 (2020).
 • Yu Chen, Lishu Wu, Hai Xu, Chunxiao Cong, Si Li, Shun Feng, Hongbo Zhang, Chenji Zou, Jingzhi Shang, Shengyuan A. Yang, Kian Ping Loh, Wei Huang, and Ting Yu, “Visualizing the Anomalous Charge Density Wave States in Graphene/NbSe2 Heterostructures,” Advanced Materials 32, 2003746 (2020).
 • Y. X. Zhao, Yue-Xin Huang, and Shengyuan A. Yang, “Z2-projective translational symmetry protected topological phases,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 102, 161117 (2020).
 • Guangzhao Wang, Zongfeng Li, Weikang Wu, Hao Guo, Cong Chen, Hongkuan Yuan, and Shengyuan A. Yang, “A two-dimensional h-BN/C2N heterostructure as a promising metal-free photocatalyst for overall water-splitting,” Phys. Chem. Chem. Phys. 22, 24446 (2020).
 • Yihao Yang, Zhen Gao, Xiaolong Feng, Yue-Xin Huang, Peiheng Zhou, Shengyuan A. Yang, Yidong Chong, Baile Zhang, “Ideal Unconventional Weyl Point in a Chiral Photonic Metamaterial,” Phys. Rev. Lett. 125, 143001 (2020).
 • Kai Wang, Jia-Xiao Dai, L. B. Shao, Shengyuan A. Yang, and Y. X. Zhao, “Boundary Criticality of PT-Invariant Topology and Second-Order Nodal-Line Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 125, 126403 (2020).
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Cong Xiao, and Shengyuan A. Yang, “Quantized Circulation of Anomalous Shift in Interface Reflection,” Phys. Rev. Lett. 125, 076801 (2020).
 • Cong Chen, Zhida Song, Jian-Zhou Zhao, Ziyu Chen, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Universal Approach to Magnetic Second-Order Topological Insulator,” Phys. Rev. Lett. 125, 056402 (2020).
 • Wenmin Zhang, Shanshan Wang, Shengyuan A. Yang, Xing-Hua Xia, and Yi-Ge Zhou, “Plasmon of Au nanorods activates metal–organic frameworks for both the hydrogen evolution reaction and oxygen evolution reaction,” Nanoscale 12, 17290 (2020).
 • Ziming Zhu, Chunyan Liao, Si Li, Xiaoming Zhang, Weikang Wu, Zhi-Ming Yu, Rui Yu, Wei Zhang, and Shengyuan A. Yang, “First-principles study of bulk and two-dimensional structures of the AMnBi family of materials (A =K, Rb, Cs),” Phys. Rev. B 102, 035444 (2020).
 • Hao Guo, Jianzhou Zhao, Cong Chen, Si Li, Wentao Jiang, Haidong Fan, Xiaobao Tian, and Shengyuan A. Yang, “Nonsymmorphic nodal-line metals in the two-dimensional rare earth monochalcogenides MX (M = Sc, Y; X = S, Se, Te),” J. Mater. Sci. 55, 14883 (2020).
 • I. Di Bernardo, J. Collins, W. Wu, Ju Zhou, Shengyuan A. Yang, Sheng Ju, M. T. Edmonds, and M. S. Fuhrer, “Importance of interactions for the band structure of the topological Dirac semimetal Na3Bi,” Phys. Rev. B 102, 045124 (2020).
 • Xiaolong Feng, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Zhongshui Ma, L. K. Ang, Yee Sin Ang, and Shengyuan A. Yang, “Super-Andreev reflection and longitudinal shift of pseudospin-1 fermions,” Phys. Rev. B 101, 235417 (2020).
 • Zhen Zhu, Si Li, Meng Yang, Xiao-Ang Nie, Hao-Ke Xu, Xu Yang, Dan-Dan Guan, Shiyong Wang, Yao-Yi Li, Canhua Liu, Zhi-Qiang Mao, Nan Xu, Yugui Yao, Shengyuan A. Yang, You-Guo Shi, Hao Zheng, and Jin-Feng Jia, “A tunable and unidirectional one-dimensional electronic system Nb2n+1SinTe4n+2,” npj Quantum Materials 5, 35 (2020).
 • Weikang Wu, Zhi-Ming Yu, Xiaoting Zhou, Y. X. Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Higher-order Dirac fermions in three dimensions,” Phys. Rev. B 101, 205134 (2020).
 • Y. X. Zhao, Y. Lu, and Shengyuan A. Yang, “Topological second-order spin-3/2 liquids with hinge Fermi arcs,” arXiv:2005.14500.
 • Liemao Cao, Guanghui Zhou, Qingyun Wu, Shengyuan A. Yang, Hui Ying Yang, Yee Sin Ang, and L. K. Ang, “Electrical Contact between an Ultrathin Topological Dirac Semimetal and a Two-Dimensional Material,” Phys. Rev. Applied 13, 054030 (2020).
 • Si Li, Zhi-Ming Yu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Type-II topological metals,” Frontiers of Physics 15, 43201 (2020).
 • Zhi Wang, Meng Huang, Jianzhou Zhao, Cong Chen, Haoliang Huang, Xiangqi Wang, Ping Liu, Jianlin Wang, Junxiang Xiang, Chao Feng, Zengming Zhang, Xudong Cui, Yalin Lu, Shengyuan A. Yang, and Bin Xiang, “Fermi liquid behavior and colossal magnetoresistance in layered MoOCl2,” Phys. Rev. Materials Rapid Comm. 4, 041001 (2020).
 • Xinwei Wang, Chengcheng Xiao, Chao Yang, Miaogen Chen, Shengyuan A. Yang, Jun Hu, Zhaohui Ren, Hui Pan, Wenguang Zhu, Zhu-An Xu, and Yunhao Lu, “Ferroelectric control of single-molecule magnetism in 2D limit,” Science Bulletin 65, 1252 (2020).
 • Yuan Gan, Jiyuan Liang, Chang-woo Cho, Si Li, Yanping Guo, Xiaoming Ma, Xuefeng Wu, Jinsheng Wen, Xu Du, Mingquan He, Chang Liu, Shengyuan A. Yang, Kedong Wang, and Liyuan Zhang, “Bandgap opening in MoTe2 thin flakes induced by surface oxidation,” Frontiers of Physics 15, 33602 (2020).
 • Pawel J. Kowalczyk, Simon A. Brown, Tobias Maerkl, Qiangsheng Lu, Ching-Kai Chiu, Ying Liu, Shengyuan A. Yang, Xiaoxiong Wang, Ilona Zasada, Francesca Genuzio, Tevfik Onur Menteş, Andrea Locatelli, Tai-Chang Chiang, and Guang Bian, “Realisation of Symmetry Enforced Two-Dimensional Dirac Fermions in Nonsymmorphic α-Bismuthene,” ACS Nano 14, 1888 (2020).
 • Zhi-Ming Yu, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Weibo Gao, and Shengyuan A. Yang, “Valley-Layer Coupling: A New Design Principle for Valleytronics,” Phys. Rev. Lett. 124, 037701 (2020).
 • Chenqiang Hua, Si Li, Zhu-An Xu, Yi Zheng, Shengyuan A. Yang, and Yunhao Lu, “Tunable Topological Energy Bands in Two Dimensional Dialkali-Metal Monoxides,” Advanced Science 7, 1901939 (2020).
2019
 • Xian-Lei Sheng, Cong Chen, Huiying Liu, Ziyu Chen, Zhi-Ming Yu, Y. X. Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Two-Dimensional Second-Order Topological Insulator in Graphdiyne,” Phys. Rev. Lett. 123, 256402 (2019).
 • Xuhai Liu, Shengli Zhang, Shiying Guo, Bo Cai, Shengyuan A. Yang, Fukai Shan, Martin Pumera, and Haibo Zeng, “Advances of 2D bismuth in energy sciences,” Chem. Soc. Rev. 49, 263 (2020).
 • Si Li, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Yalong Jiao, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional antiferromagnetic Dirac fermions in monolayer TaCoTe2,” Phys. Rev. B 100, 205102 (2019).
 • Shan-Shan Wang, Weikang Wu, and Shengyuan A. Yang, “Progress on topological nodal line and nodal surface,” Acta Physica Sinica 68, 227101 (2019) (Invited Review).
 • Yihao Yang, Jian-ping Xia, Hong-xiang Sun, Yong Ge, Ding Jia, Shou-qi Yuan, Shengyuan A. Yang, Yidong Chong, and Baile Zhang, “Observation of a topological nodal surface and its surface-state arcs in an artificial acoustic crystal,” Nature Communications 10, 5185 (2019).
 • Junping Hu, Chengyong Zhong, Weikang Wu, Ning Liu, Yu Liu, Shengyuan A. Yang, and Chuying Ouyang, “Two-dimensional honeycomb borophene oxide: a promising anode material offering super high capacity for Li/Na-ion batteries,” Journal of Physics: Condensed Matter 32, 065001 (2020).
 • Ziming Zhu, Zhi-Ming Yu, Weikang Wu, Lifa Zhang, Wei Zhang, Fan Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Composite Dirac semimetals,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 100, 161401 (2019).
 • T. Y. Yang, Q. Wan, D. Y. Yan, Z. Zhu, Z. W. Wang, C. Peng, Y. B. Huang, R. Yu, J. Hu, Z. Q. Mao, Si Li, Shengyuan A. Yang, Hao Zheng, Jin-Feng Jia, Y. G. Shi, and N. Xu, “Directional massless Dirac fermions in a layered van der Waals material with one-dimensional long-range order,” Nature Materials 19, 27 (2020).
 • Xin Xu, Bo Chen, Junping Hu, Bowen Sun, Xiaohui Liang, Nan Li, Shengyuan A. Yang, Hua Zhang, Wei Huang, and Ting Yu, “Heterostructured TiO2 Spheres with Tunable Interiors and Shells toward Improved Packing Density and Pseudocapacitive Sodium Storage,” Advanced Materials 31, 1904589 (2019).
 • Jing Zhang, Luojun Du, Shun Feng, Run-Wu Zhang, Bingchen Cao, Chenji Zou, Yu Chen, Mengzhou Liao, Baile Zhang, Shengyuan A. Yang, Guangyu Zhang, and Ting Yu, “Enhancing and controlling valley magnetic response in MoS2/WS2 heterostructures by all-optical route,” Nature Communications 10, 4226 (2019).
 • Yalong Jiao, Weikang Wu, Fengxian Ma, Zhi-Ming Yu, Yunhao Lu, Xian-Lei Sheng, Yunwei Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Room temperature ferromagnetism and antiferromagnetism in two-dimensional iron arsenides,” Nanoscale 11, 16508 (2019).
 • Hao Chen, Weikang Wu, Shengyuan A. Yang, Xiao Li, and Lifa Zhang, “Chiral phonons in kagome lattices,” Phys. Rev. B 100, 094303 (2019).
 • Jing-Yang You, Cong Chen, Zhen Zhang, Xian-Lei Sheng, Shengyuan A. Yang, and Gang Su, “Two-dimensional Weyl half-semimetal and tunable quantum anomalous Hall effect,” Phys. Rev. B 100, 064408 (2019).
 • Cong Xiao, Yi Liu, Zhe Yuan, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Temperature dependence of the side-jump spin Hall conductivity,” Phys. Rev. B 100, 085425 (2019).
 • Shan-Shan Wang, Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Yalong Jiao, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional nodal-loop half-metal in monolayer MnN,” Phys. Rev. Materials 3, 084201 (2019).
 • Zhi-Ming Yu, Weikang Wu, Yu Xin Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Circumventing the no-go theorem: A single Weyl point without surface Fermi arcs,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 100, 041118 (2019).
 • Cong Xiao, Ying Liu, Ming Xie, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Theory of phonon side jump contribution in anomalous Hall transport,” Phys. Rev. B 99, 245418 (2019).
 • Wenhan Zhou, Shiying Guo, Shengli Zhang, Zhen Zhu, Shengyuan A. Yang, Mingxing Chen, Bo Cai, Hengze Qu, and Haibo Zeng, “Unusual Electronic Transitions in Two-dimensional Layered SnSb2Te4 Driven by Electronic State Rehybridization,” Phys. Rev. Applied 11, 064045 (2019).
 • Fangdong Tang, Yafei Ren, Peipei Wang, Ruidan Zhong, John Schneeloch, Shengyuan A. Yang, Kun Yang, Patrick A. Lee, Genda Gu, Zhenhua Qiao, and Liyuan Zhang, “Three-dimensional quantum Hall effect and metal-insulator transition in ZrTe5,” Nature 569, 537 (2019).
 • Liyan Zhu, Benhao Zhao, Tingting Zhang, Guibin Chen, and Shengyuan A. Yang, “How is Honeycomb Borophene Stabilized on Al(111),” J. Phys. Chem. C 123, 14858 (2019).
 • Weikang Wu, Yalong Jiao, Si Li, Xian-Lei Sheng, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Hourglass Weyl loops in two dimensions: Theory and material realization in monolayer GaTeI family,” Phys. Rev. Materials 3, 054203 (2019).
 • Chengcheng Xiao, Xinwei Wang, Xiaodong Pi, Shengyuan A. Yang, Yuanping Feng, Yunhao Lu, and Shengbai Zhang, “Spontaneous symmetry lowering of Si (001) towards two-dimensional ferro/antiferroelectric behavior,” Phys. Rev. Materials 3, 044410 (2019).
 • Yan Gao, Weikang Wu, Peng-Jie Guo, Chengyong Zhong, Shengyuan A. Yang, Kai Liu, and Zhong-Yi Lu, “Hexagonal supertetrahedral boron: A topological metal with multiple spin-orbit-free emergent fermions,” Phys. Rev. Materials 3, 044202 (2019).
 • Zhi-Ming Yu, Ying Liu, and Shengyuan A. Yang, “Anomalous spatial shifts in interface electronic scattering,” Frontiers of Physics 14, 33402 (2019) (Invited Review).
 • Zhi-Ming Yu, Weikang Wu, Xian-Lei Sheng, Yu Xin Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Quadratic and cubic nodal lines stabilized by crystalline symmetry,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 99, 121106 (2019).
 • Can Yesilyurt, Zhuo Bin Siu, Seng Ghee Tan, Gengchiau Liang, Shengyuan A. Yang, and Mansoor B. A. Jalil, “Electrically tunable valley polarization in Weyl semimetals with tilted energy dispersion,” Scientific Reports 9, 4480 (2019).
 • Junping Hu, Chuying Ouyang, Shengyuan A. Yang, and Hui Ying Yang, “Germagraphene as promising anode material for Lithium-ion batteries predicted from first-principles calculations,” Nanoscale Horizons 4, 457 (2019).
 • Cong Chen, Zhi-Ming Yu, Si Li, Ziyu Chen, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Weyl-loop half-metal in Li3(FeO3)2,” Phys. Rev. B 99, 075131 (2019).
 • Chengyong Zhong, Weikang Wu, Junjie He, Guangqian Ding, Yi Liu, Dengfeng Li, Shengyuan A. Yang, and Gang Zhang, “Two-dimensional honeycomb borophene oxide: strong anisotropy and nodal loop transformation,” Nanoscale 11, 2468 (2019).
2018
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Jie Liu, Hua Jiang, and Shengyuan A. Yang, “Transverse shift in crossed Andreev reflection,” Phys. Rev. B 98, 195141 (2018).
 • James L. Collins, Anton Tadich, Weikang Wu, Lidia C. Gomes, Joao N. B. Rodrigues, Chang Liu, Jack Hellerstedt, Hyejin Ryu, Shujie Tang, Sung-Kwan Mo, Shaffique Adam, Shengyuan A. Yang, Michael. S. Fuhrer, and Mark T. Edmonds, “Electric-field-tuned topological phase transition in ultrathin Na3Bi,” Nature 564, 390 (2018).
 • Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Unconventional Pairing Induced Anomalous Transverse Shift in Andreev Reflection,” Phys. Rev. Lett. 121, 176602 (2018).
 • Peng Li, Weikang Wu, Yan Wen, Chenhui Zhang, Junwei Zhang, Senfu Zhang, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, A. Manchon, and Xi-xiang Zhang, “Spin-momentum locking and spin-orbit torques in magnetic nano-heterojunctions composed of Weyl semimetal WTe2,” Nature Communications 9, 3990 (2018).
 • Shan-Shan Wang, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Liyan Zhu, Shan Guan, and Shengyuan A. Yang, “Monolayer Mg2C: Negative Poisson’s ratio and unconventional two-dimensional emergent fermions,” Phys. Rev. Materials 2, 104003 (2018).
 • Yiping Wang, Xingchuan Zhu, Kefei Zou, Shengyuan A. Yang, and Huaiming Guo, “Topological bosonic states on ribbons of honeycomb lattice,” Phys. Rev. A 98, 043617 (2018).
 • Hewen Wang, Musheng Wu, Zhengfang Tian, Gang Liu, Bo Xu, Shengyuan A. Yang, and Chuying Ouyang, “Electron-donor doping enhanced Li storage in electride Ca2N monolayer: a first-principles study,” J. Phys.: Condens. Matter 30, 345501 (2018).
 • Junping Hu, Weikang Wu, Chengyong Zhong, Ning Liu, Chuying Ouyang, Hui Ying Yang, and Shengyuan A. Yang, “Three-dimensional honeycomb carbon: Junction line distortion and novel emergent fermions,” Carbon 141, 417 (2019).
 • Ziming Zhu, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Shan-Shan Wang, Yu Xin Zhao, Yuanping Feng, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Quadratic contact point semimetal: Theory and material realization,” Phys. Rev. B 98, 125104 (2018).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Ziming Zhu, Weikang Wu, Shan-Shan Wang, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Nodal Loop and Nodal Surface States in Ti3Al Family Materials,” Phys. Rev. B 97, 235150 (2018).
 • Wing Chi Yu, Xiaoting Zhou, Feng-Chuan Chuang, Shengyuan A. Yang, Hsin Lin, and Arun Bansil, “Nonsymmorphic cubic Dirac point and crossed nodal rings across the ferroelectric phase transition in LiOsO3,” Phys. Rev. Materials Rapid Comm. 2, 051201(R) (2018).
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Hua Jiang, and Shengyuan A. Yang, “Goos-Hänchen-like shifts at metal/superconductor interface,” Phys. Rev. B 98, 075151 (2018).
 • Weikang Wu, Ying Liu, Si Li, Chengyong Zhong, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Yu Xin Zhao, and Shengyuan A. Yang, “Nodal surface semimetals: Theory and material realization,” Phys. Rev. B 97, 115125 (2018).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Yunhao Lu, Xian-Lei Sheng, Hui Ying Yang, and Shengyuan A. Yang, “Hybrid nodal loop metal: Unconventional magnetoresponse and material realization,” Phys. Rev. B 97, 125143 (2018).
 • Yao Wang, Chengcheng Xiao, Miaogen Chen, Chenqiang Hua, Junding Zou, Chen Wu, Jianzhong Jiang, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu, and Wei Ji, “Two-dimensional ferroelectricity and switchable spin-textures in ultra-thin elemental Te multilayers,” Materials Horizons 5, 521 (2018).
 • Shan Guan, Chang Liu, Yunhao Lu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Tunable ferroelectricity and anisotropic electric transport in monolayer β-GeSe,” Phys. Rev. B 97, 144104 (2018).
 • Si Li, Ying Liu, Botao Fu, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Almost ideal nodal-loop semimetal in monoclinic CuTeO3 material,” Phys. Rev. B 97, 245148 (2018).
 • Ying Liu, Shengyuan A. Yang, and Fan Zhang, “Circular dichroism and radial Hall effects in topological materials,” Phys. Rev. B 97, 035153 (2018).
 • Si Li, Ying Liu, Shan-Shan Wang, Zhi-Ming Yu, Shan Guan, Xian-Lei Sheng, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Nonsymmorphic-symmetry-protected hourglass Dirac loop, nodal line, and Dirac point in bulk and monolayer X3SiTe6 (X=Ta, Nb),” Phys. Rev. B 97, 045131 (2018).
 • Chengcheng Xiao, Fang Wang, Shengyuan A. Yang, Yunhao Lu, Yuanping Feng, Shengbai Zhang, “Elemental Ferroelectricity and Antiferroelectricity in Group-V Monolayer,” Advanced Functional Materials 28, 1707383 (2018).
 • Weikang Wu, Bo Tai, Shan Guan, Shengyuan A. Yang, and Gang Zhang, “Hybrid Structures and Strain-Tunable Electronic Properties of Carbon Nanothreads,” J. Phys. Chem. C 122, 3101 (2018).
 • Pei Yang, Lijie Shi, Jian-Min Zhang, Gui-Bin Liu, Shengyuan A. Yang, Wei Guo, and Yugui Yao, “Tuning to the Band Gap by Complex Defects Engineering: Insights from Hybrid Functionals Calculations in CuInS2,” Journal of Physics D: Applied Physics 51, 025105 (2018).
2017
 • Shan-Shan Wang, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, and Shengyuan A. Yang, “Hourglass Dirac Chain Metal in Rhenium Dioxide,” Nature Communications 8, 1844 (2017).
 • Peng Li, Yan Wen, Xin He, Qiang Zhang, Chuan Xia, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Zhiyong Zhu, Husam N. Alshareef, and Xi-Xiang Zhang, “Evidence for topological type-II Weyl semimetal WTe2,” Nature Communications 8, 2150 (2017).
 • Yunwei Zhang, Weikang Wu, Yanchao Wang, Shengyuan A. Yang, and Yanming Ma, “Pressure-Stabilized Semiconducting Electrides in Alkaline-Earth Metal Subnitrides,” J. Am. Chem. Soc. 139, 13798 (2017).
 • Shan Guan, Ying Liu, Zhi-Ming Yu, Shan-Shan Wang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Two-dimensional spin-orbit Dirac point in monolayer HfGeTe,” Phys. Rev. Materials 1, 054003 (2017).
 • Cong Chen, Shan-Shan Wang, Lei Liu, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Ziyu Chen, and Shengyuan A. Yang, “Ternary wurtzite CaAgBi materials family: A playground for essential and accidental, type-I and type-II Dirac fermions,” Phys. Rev. Materials 1, 044201 (2017).
 • Ying Liu, Zhi-Ming Yu, and Shengyuan A. Yang, “Transverse Shift in Andreev Reflection,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 96, 121101 (2017).
 • Pei Yang, Bo Tai, Weikang Wu, Jian-Min Zhang, Feng Wang, Shan Guan, Wei Guo, Yunhao Lu, and Shengyuan A. Yang, “Tailoring lanthanide doping in perovskite CaTiO3 for luminescence applications,” Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 16189 (2017).
 • Chengyong Zhong, Yuanping Chen, Zhi-Ming Yu, Yuee Xie, Han Wang, Shengyuan A. Yang, and Shengbai Zhang, “Three-dimensional Pentagon Carbon with a genesis of emergent fermions,” Nature Communications 8, 15641 (2017).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Xian-Lei Sheng, Hui Ying Yang, and Shengyuan A. Yang, “Coexistence of four-band nodal rings and triply-degenerate nodal points in centrosymmetric metal diborides,” Phys. Rev. B 95, 235116 (2017).
 • Shan Guan, Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Gui-Bin Liu, Liang Dong, Yunhao Lu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Artificial gravity field, astrophysical analogues, and topological phase transitions in strained topological semimetals,” npj Quantum Materials 2, 23 (2017).
 • Si Li, Zhi-Ming Yu, Ying Liu, Shan Guan, Shan-Shan Wang, Xiaoming Zhang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Type-II nodal loops: Theory and material realization,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 96, 081106 (2017).
 • Can Yesilyurt, Zhuo Bin Siu, Seng Ghee Tan, Gengchiau Liang, Shengyuan A. Yang, and Mansoor B. A. Jalil, “Anomalous tunneling characteristic of Weyl semimetals with tilted energy dispersion,” Appl. Phys. Lett. 111, 063101 (2017).
 • Tay-Rong Chang, Su-Yang Xu, Daniel S. Sanchez, Wei-Feng Tsai, Shin-Ming Huang, Guoqing Chang, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Ilya Belopolski, Zhi-Ming Yu, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Horng-Tay Jeng, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan, “Type-II Symmetry-Protected Topological Dirac Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 119, 026404 (2017).
 • Yang Gao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Intrinsic relative magnetoconductivity of nonmagnetic metals,” Phys. Rev. B 95, 165135 (2017).
 • Shengli Zhang, Wenhan Zhou, Yandong Ma, Jianping Ji, Bo Cai, Shengyuan A. Yang, Zhen Zhu, Zhongfang Chen, and Haibo Zeng, “Antimonene Oxides: Emerging Tunable Direct Bandgap Semiconductor and Novel Topological Insulator,” Nano Lett. 17, 3434 (2017).
 • Guoqing Chang, Su-Yang Xu, Shin-Ming Huang, Daniel S. Sanchez, Chuang-Han Hsu, Guang Bian, Zhi-Ming Yu, Ilya Belopolski, Nasser Alidoust, Hao Zheng, Tay-Rong Chang, Horng-Tay Jeng, Shengyuan A. Yang, Titus Neupert, Hsin Lin, and M. Zahid Hasan, “Nexus fermions in topological symmorphic crystalline metals,” Scientific Reports 7, 1688 (2017).
 • Shan Guan, Shao Ying Huang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Tunable hyperbolic dispersion and negative refraction in natural electride materials,” Phys. Rev. B 95, 165436 (2017).
 • Xian-Lei Sheng, Zhi-Ming Yu, Rui Yu, Hongming Weng, and Shengyuan A. Yang, “d-Orbital Topological Insulator and Semimetal in Antifluorite Cu2S Family: Contrasting Spin Helicities, Nodal Box, and Hybrid Surface States,” J. Phys. Chem. Lett. 8, 3506 (2017).
 • Chengcheng Xiao, Fang Wang, Yao Wang, Shengyuan A. Yang, Jianzhong Jiang, Ming Yang, Yunhao Lu, Shijie Wang, and Yuanping Feng, “Layer-dependent semiconductor-metal transition of SnO/Si(001) heterostructure and device application,” Scientific Reports 7, 2570 (2017).
 • Sai Gong, Wenhui Wan, Shan Guan, Bo Tai, Chang Liu, Botao Fu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Tunable Half-metallic Magnetism in Atom-thin Holey Two-dimensional C2N Monolayer,” J. Mater. Chem. C 5, 8424 (2017).
 • Yafei Ren, Ke Wang, Xinzhou Deng, Shengyuan A. Yang, Jeil Jung, and Zhenhua Qiao, “Gate tunable current partition in graphene based topological zero lines,” Phys. Rev. B 95, 245420 (2017).
 • Fang Wang, Zhaohui Ren, He Tian, Shengyuan A. Yang, Yanwu Xie, Yunhao Lu, Jianzhong Jiang, Gaorong Han, and Kesong Yang, “Interfacial Multiferroics of TiO2/PbTiO3Heterostructure Driven by Ferroelectric Polarization Discontinuity,” ACS Appl. Mater. Interfaces 9, 1899 (2017).
2016
 • Liyan Zhu, Shan-Shan Wang, Shan Guan, Ying Liu, Tingting Zhang, Guibin Chen, and Shengyuan A. Yang, “Blue Phosphorene Oxide: Strain-tunable Quantum Phase Transitions and Novel 2D Emergent Fermions,” Nano Lett. 16, 6548 (2016).
 • Xiaoming Zhang, Zhi-Ming Yu, Shan-Shan Wang, Shan Guan, Hui Ying Yang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Theoretical prediction of MoN2 monolayer as a high capacity electrode material for metal ion batteries,” J. Mater. Chem. A 4, 15224 (2016).
 • Shengyuan A. Yang, “Dirac and Weyl Materials: Fundamental Aspects and Some Spintronics Applications,” SPIN 06, 1640003 (2016) (Invited Review); arXiv:1609.06482.
 • Xiaoming Zhang, Junping Hu, Yingchun Cheng, Hui Ying Yang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Borophene as an extremely high capacity electrode material for Li-ion and Na-ion batteries,” Nanoscale 8, 15340 (2016).
 • Zhi-Ming Yu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Predicted Unusual Magnetoresponse in Type-II Weyl Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 117, 077202 (2016).
 • Zhenhua Qiao, Yulei Han, Lei Zhang, Ke Wang, Xinzhou Deng, Hua Jiang, Shengyuan A. Yang, Jian Wang, and Qian Niu, “Anderson Localization from Berry-Curvature Interchange in Quantum Anomalous Hall Systems,” Phys. Rev. Lett. 117, 056802 (2016).
 • Yao Wang, Shan-Shan Wang, Yunhao Lu, Jianzhong Jiang, and Shengyuan A. Yang, “Strain-Induced Isostructural and Magnetic Phase Transitions in Monolayer MoN2,” Nano Lett. 16, 4576 (2016).
 • Yunhao Lu, Di Zhou, Guoqing Chang, Shan Guan, Weiguang Chen, Yinzhu Jiang, Jianzhong Jiang, Xue-sen Wang, Shengyuan A. Yang, Yuan Ping Feng, and Yoshiyuki Kawazoe, and Hsin Lin, “Multiple Unpinned Dirac Fermion States in 2D Materials with Phosphorene Lattice Structure,” npj Computational Materials 2, 16011 (2016).
 • Junping Hu, Bo Xu, Chuying Ouyang, Ying Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Investigations on Nb2C monolayer as promising anode material for Li or non-Li ion batteries from first-principles calculations,” RSC Advances 6, 27467 (2016).
 • Chengyong Zhong, Yuanping Chen, Yuee Xie, Shengyuan A. Yang, Marvin L. Cohen, and Shengbai Zhang, “Towards Three-Dimensional Weyl-Surface Semimetals in Graphene Networks,” Nanoscale 8, 7232 (2016).
 • Yunhao Lu, Di Zhou, Tao Wang, Shengyuan A. Yang, and Jianzhong Jiang, “Topological Properties of Atomic Lead Film with Honeycomb Structure,” Scientific Reports 6, 21723 (2016).
 • Qingyun Zhang, Shengyuan A. Yang, Wenbo Mi, Yingchun Cheng, and Udo Schwingenschlögl, “Large Spin-Valley Polarization in Monolayer MoTe2 on Top of EuO(111),” Advanced Materials 28, 959 (2016).
 • Xianbo Xiao, Ying Liu, Zhengfang Liu, Guoping Ai, Shengyuan A. Yang, and Guanghui Zhou, “All-electric spin modulator based on a two-dimensional topological insulator,” Appl. Phys. Lett. 108, 032403 (2016).
2015
 • Shan Guan, Yingchun Cheng, Chang Liu, Junfeng Han, Yunhao Lu, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Effects of strain on electronic and optic properties of holey two-dimensional C2N crystals,” Appl. Phys. Lett. 107, 231904 (2015).
 • Gang Liu, Shi-Bing Liu, Bo Xu, Chuying Ouyang, H. Y. Song, Shan Guan, and Shengyuan A. Yang, “Multiple Dirac Points and Hydrogenation-Induced Magnetism of Germanene Layer on Al (111) Surface,” J. Phys. Chem. Lett. 6, 4936 (2015).
 • Junping Hu, Bo Xu, Shengyuan A. Yang, Shan Guan, Chuying Ouyang, and Yugui Yao, “2D Electrides as Promising Anode Materials for Na-Ion Batteries from First-Principles Study,” ACS Appl. Mater. Interfaces 7, 24016 (2015).
 • Liyan Zhu, Tingting Zhang, Ziming Sun, Jianhua Li, Guibin Chen, and Shengyuan A. Yang, “Thermal conductivity of biaxial-strained MoS2: sensitive strain dependence and size dependent reduction rate,” Nanotechnology 26, 465707 (2015).
 • Yuanping Chen, Yuee Xie, Shengyuan A. Yang, Hui Pan, Fan Zhang, Marvin L. Cohen, and Shengbai Zhang, “Nanostructured Carbon Allotropes with Weyl-like Loops and Points,” Nano Lett. 15, 6974 (2015).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, and Fan Zhang, “Chirality-dependent Hall Effect in Weyl Semimetals,” Phys. Rev. Lett. 115, 156603 (2015).
 • Hui Pan, Meimei Wu, Ying Liu, and Shengyuan A. Yang, “Electric control of topological phase transitions in Dirac semimetal thin films,” Scientific Reports 5, 14639 (2015).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, and Fan Zhang, “Buckled honeycomb lattice and unconventional magnetic response,” RSC Advances 5, 83350 (2015).
 • Shan Guan, Shengyuan A. Yang, Liyan Zhu, Junping Hu, Yugui Yao, “Electronic, Dielectric, and Plasmonic Properties of Two-Dimensional Electride Materials X2N (X=Ca, Sr): A First-Principles Study,” Scientific Reports 5, 12285 (2015).
 • Hui Pan, Xin Li, Fan Zhang, and Shengyuan A. Yang, “Perfect valley filter in a topological domain wall,” Phys. Rev. B Rapid Comm. 92, 041404(R) (2015).
 • Dazhi Hou, Gang Su, Yuan Tian, Xiaofeng Jin, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Multivariable Scaling for the Anomalous Hall Effect,” Phys. Rev. Lett. 114, 217203 (2015).
 • Yang Gao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Geometrical effects in orbital magnetic susceptibility,” Phys. Rev. B 91, 214405 (2015).
 • Xianbo Xiao, Shengyuan A. Yang, Zhengfang Liu, Huili Li, and Guanghui Zhou, “Anisotropic Quantum Confinement Effect and Electric Control of Surface States in Dirac Semimetal Nanostructures,” Scientific Reports 5, 7898 (2015).
 • Hui Pan, Xin Li, Hua Jiang, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Valley-polarized quantum anomalous Hall phase and disorder-induced valley-filtered chiral edge channels,” Phys. Rev. B 91, 045404 (2015).
2014
 • Hui Pan, Xin Li, Zhenhua Qiao, Cheng-Cheng Liu, Yugui Yao, and Shengyuan A. Yang, “Topological metallic phases in spin–orbit coupled bilayer systems,” New J. Phys. 16, 123015 (2014).
 • Junping Hu, Bo Xu, Chuying Ouyang, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Investigations on V2C and V2CX2 (X=F, OH) Monolayer as a Promising Anode Material for Li Ion Batteries from First-Principles Calculations,” J. Phys. Chem. C 118(42), 24274 (2014).
 • Cheng-Cheng Liu, Shan Guan, Zhigang Song, Shengyuan A. Yang, Jinbo Yang, and Yugui Yao, “Low-energy effective Hamiltonian for giant-gap quantum spin Hall insulators in honeycomb X-hydride/halide (X=N–Bi) monolayers,” Phys. Rev. B 90, 085431 (2014).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, and Fan Zhang, “Dirac and Weyl Superconductors in Three Dimensions,” Phys. Rev. Lett. 113, 046401 (2014).
 • Yang Gao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Field Induced Positional Shift of Bloch Electrons and Its Dynamical Implications,” Phys. Rev. Lett. 112, 166601 (2014).
 • Jin-Jian Zhou, Wanxiang Feng, Ying Zhang, Shengyuan A. Yang, and Yugui Yao, “Engineering Topological Surface States and Giant Rashba Spin Splitting in BiTeI/Bi2Te3 Heterostructures,” Scientific Reports 4, 3841 (2014).
2013
 • Tianyi Cai, Shengyuan A. Yang, Xiao Li, Fan Zhang, Junren Shi, Wang Yao, and Qian Niu, “Magnetic control of the valley degree of freedom of massive Dirac fermions with application to transition metal dichalcogenides,” Phys. Rev. B 88, 115140 (2013).
Prior to 2013
 • Guobao Zhu, Shengyuan A. Yang, Cheng Fang, Wu Ming Liu, and Yugui Yao, “Theory of orbital magnetization in disordered systems,” Phys. Rev. B 86, 214415 (2012).
 • Shengyuan A. Yang, Zhenhua Qiao, Yugui Yao, Junren Shi, and Qian Niu, “Singular effects of spin-flip scattering on gapped Dirac fermions,” Europhys. Lett95, 67001 (2011).
 • Shengyuan A. Yang, Hui Pan, Yugui Yao, and Qian Niu, “Scattering universality classes of side jump in anomalous Hall effect,” Phys. Rev. B 83, 125122 (2011).
 • Zhenhua Qiao, Shengyuan A. Yang, Bin Wang, Yugui Yao, and Qian Niu, “Spin-polarized and valley-associated edge modes in graphene nanoribbons,” Phys. Rev. B 84, 035431 (2011).
 • Shengyuan A. Yang, Qian Niu, D. A. Pesin, and Allan H. MacDonald, “Theory of I-V characteristics of magnetic Josephson junctions,” Phys. Rev. B 82, 184402 (2010).
 • Shengyuan A. Yang, Geoffrey S. D. Beach, Carl Knutson, Di Xiao, Zhenyu Zhang, Maxim Tsoi, Qian Niu, Allan H. MacDonald, and James L. Erskine, “Topological electromotive force from domain-wall dynamics in a ferromagnet,” Phys. Rev. B 82, 054410 (2010).
 • Zhenhua Qiao, Shengyuan A. Yang, Wanxiang Feng, Wong-Kong Tse, Jun Ding, Yugui Yao, Jian Wang, and Qian Niu, “Quantum anomalous Hall effect in graphene from Rashba and exchange effects,” Phys. Rev. B Rapid Comm82, 161414(R) (2010).
 • Shengyuan A. Yang, Xiaoqin Li, A. D. Bristow, and J. E. Sipe, “Second harmonic generation from tetragonal centrosymmetric crystals,” Phys. Rev. B 80, 165306 (2009).
 • Wang Yao, Shengyuan A. Yang, and Qian Niu, “Edge States in Graphene: From Gapped Flat-Band to Gapless Chiral Modes,” Phys. Rev. Lett102, 096801 (2009).
 • Shengyuan A. Yang, Geoffrey S. D. Beach, Carl Knutson, Di Xiao, Qian Niu, Maxim Tsoi, and James L. Erskine, “Universal Electromotive Force Induced by Domain Wall Motion,” Phys. Rev. Lett102, 067201 (2009).